Ou vle pote plent oubyen mande pwoteksyon... sa se zafè mètrès Erzulie Dantor

Yon fason byen senp nou kapab adrese nou ak mètrès Erzulie Dantor, pou nou potel plent, mandel protection l nan Tout Sa Nap antreprann.

Men Kisa nap bezwen:
-Yon boutèy diven rouj
-Yon balènn ordinaire
-Yon balenn wouj oubyen bleu swivan Sa wap mande a ( Yon balènn wouj pou mande jistis, yon balènn bleu pou mande proteksyon)
-Yon pafen Florida
-Yon mouchwa wouj oubyen ble (Swivan regleman devosyon An, Wouj pou mande jistis, bleu pou mande proteksyon)
-Yon ponya ki sakre e konsakre ak mètrès la.

Explikasyon
Se yon rituel ki senp men trè pwisan pou moun Ki fèl avèk kwayans.
Rituel devosyon Sa fèt en deux temps.
Nan yon premye tan wap prokirew Tout Sam Mw sot site yo, wap limen 1er balènn ou An, wap débouché diven wouj ou An, wap fè 4fasad avèl pouw mande Legba ak Mèt Kafou pasaj.
Epi wap jete 3 Kou Atè pouw anonse Renn Tè a, manman Lavi a. Wap Mandel poul manifesté prezans li ak enerji l, poul asiste w nan travay sa ou pral fè a.
Wap depoze ponya Mètrès la atè, Wap mete Florida sou li Epi ou bal dife pouw kapab chofel e atire plis Enerji a poul rete asiste w nan sa ou pral fè a.
Wap depoze rès diven An atè, Wap kite balenn où limen epi wap pran Balènn Wouj ou bleu à swivan regleman devosyon An, wap makel, wap pale demande ou sou li pandan wap makel la. Kouw Fini, swivan regleman devosyon An, si se Jistis ak reprimand wap mande kont yon moun Ki te few mal wap mete balenn sa tèt anba Nan boutèy diven ou te fe envokasyon Mètrès la, si se proteksyon ak gras Mètrès la wap cherche wap mete balènn nan tèt anlè, wap ajouté yon portion Florida nan diven an, Wap bouchel byen du Epi ou mare boutèy Sa ak mouchwa ki sakre e konsakre pou Mètrès la. (Gen lòt engredyan toujou ou kapab mete pouw chaje boutèy Sa plis)
Sou pawòl Wap di Mètrès ou envitel koute demande ou Ki make sou balènn sa Ki Nan boutèy monte Sa, Wap depoze boutey Sa yon kote pou moun pa wèl, wap kite balenn sa fe 9jours Nan boutèy la.
Nan 2eme tan sou 9eme jou a, Jou pou Metres la akouche jijman l ak gras li wap démare boutèy Sa sou pawòl si c jistis ou bezwen, wap mande pou Mètrès la akouche jistis ak reprimand li tankou lè yon fanm ap akouche, si se Gras ak proteksyon ou bezwen, wap Mandel poul akouche Gras li ak proteksyon l nan laviw.
Wap depoze ponya Mètrès la atè, Wap chofel tankou ou te fè avan, Epi wap retiré balènn nan boutèy la wap depoze sou pwent ponya Ki atè a wap limenl sou menm regleman devosyon ou te komanse a Epi wap pale pawòl ou. Kitel limen poul fin boule sou Pwent ponya Dantor a epi tann repons

Nb. Depi ou antò ou pa mande jistis paske jujman Mètrès la se ou lap frape

Fr Clinton
Hougan Kwalazangi Ki di Rasin GranBwa

Le plus populaire

⭕ENFÒMASYON NOU DWE KONNEN SOU LWA KOUZEN ZAKA, KOUZEN AZAKA🍠🥑🌰🍆🌽🍀🍅🥕🥒🥔🥔🦀🍾🌳🌲🌱🌵🌴🍀🌾🌿🍁🍂🌸

PRIYÈ POU MANDE ÈZILI DANDÒ ASISTANS , LÈ NOU ANGAJE

Posts les plus consultés de ce blog

⭕ENFÒMASYON NOU DWE KONNEN SOU LWA KOUZEN ZAKA, KOUZEN AZAKA🍠🥑🌰🍆🌽🍀🍅🥕🥒🥔🥔🦀🍾🌳🌲🌱🌵🌴🍀🌾🌿🍁🍂🌸

PRIYÈ POU MANDE ÈZILI DANDÒ ASISTANS , LÈ NOU ANGAJE

Vodou: Ogou et les catholiques